ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van S&S Computers (hierna te noemen “sens”), een onderneming

met adres Ambachtstraat 2, Borne. sens is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52628140.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij

uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: de wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Consument: de wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die sens voor of ten behoeve van de

Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen sens en de Wederpartij wordt gesloten in

het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken

voor communicatie op afstand;

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die sens voor of ten behoeve van de

Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen sens en de Wederpartij wordt gesloten in

het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken

voor communicatie op afstand;

Koop op afstand: een overeenkomst die tussen sens en de Wederpartij wordt gesloten in het kader

van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand waarbij tot en met het sluiten van de

overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor

communicatie op afstand;

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen sens en de Wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst.

Wederpartij: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot

het verrichten van een Opdracht. De Wederpartij kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de

Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice

versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing

naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst

gesloten tussen sens en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen

uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met sens,

voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de

hand gewezen.

 1. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden 1

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als

een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor

aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door sens tevens binnen zeven dagen

na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen

geen overeenkomst tot stand is gekomen.

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen van sens zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 2. sens kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op

basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen,

had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 1. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte

en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is sens daaraan niet gebonden. De Overeenkomst

komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij sens anders

aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of

aanbieding van sens.

 1. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook

begrepen langs elektronische weg). sens is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding

te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

 1. Op het moment dat een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Wederpartij als sens,

komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat sens feitelijk

begint met de uitvoering.

 1. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen,

correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door sens naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen

van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van

het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. sens bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd.

sens is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt sens de Wederpartij

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg

overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. sens zal de Wederpartij

hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.

 1. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of

kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht sens de Wederpartij hierover van te voren in.

 1. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal sens daarbij aangeven in hoeverre

de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal

sens proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.

 1. sens zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het

gevolg is van omstandigheden die aan sens kunnen worden toegerekend.

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf

het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn

aanvaard door beide partijen.

Algemene Voorwaarden 2

Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies, materialen en/of apparatuur

waarvan sens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig

beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij sens toegang en alle bevoegdheden en

autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.

 1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor (het gebruik van) het apparatuur en programmatuur in

zijn organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat

systeembeheer.

 1. Indien is overeengekomen dat de Wederpartij programmatuur, materialen of gegevens op

informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren

van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

 1. sens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat sens is uit gegaan van

door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of

onvolledigheid voor sens kenbaar behoorde te zijn.

 1. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele

eigendom, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties.

 1. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor sens onmogelijk

maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.

 1. Indien door sens of door sens ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht

werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij

aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste

faciliteiten.

 1. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft

voldaan, heeft sens het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit

de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de

Wederpartij in rekening te brengen.

Installatie apparatuur

 1. Indien overeengekomen, zal sens de apparatuur installeren of laten installeren.
 2. In alle gevallen zal de Wederpartij voor aflevering van de apparatuur een passende

installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en

telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. sens zal desgewenst omtrent de aanleg

van deze faciliteiten aan de Wederpartij een offerte uitbrengen.

 1. De Wederpartij zal sens voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang

verlenen tot de plaats van installatie.

Hostingprovider

 1. sens heeft geen eigen hosting tot beschikking. sens schakelt voor de hosting een derde-partij
 2. sens fungeert hier in de hoedanigheid als reseller.
 3. Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingsprovider. sens verstrekt

ten aanzien van de hosting geen garantie.

 1. sens is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door

tekortkomingen van de door sens ingeschakelde derden.

 1. sens is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling,

verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door sens ingeschakeld zijn

ongeacht de oorzaak.

Dataverkeer

Indien de Wederpartij over het dataverkeer limiet gaat, heeft sens het recht om hiervoor een bedrag in

rekening te brengen.

Inhoud

Algemene Voorwaarden 3

 1. sens is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website, applicatie of ander

materiaal en/of accounts van de Wederpartij.

 1. sens heeft het recht de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts op non-actief te

zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:

 1. een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige

inhoud;

 1. discrimineert;
 2. illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;
 3. in strijd is met wetgeving;
 4. gehackt is of wordt gehackt.
 5. sens is nooit aansprakelijk voor de schade doordat de website, applicatie of ander materiaal

en/of accounts van de Wederpartij onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij sens op de hoogte

van was deze inhoud.

Malware en/of virussen

 1. De Wederpartij plaatst geen malware en/of virussen op zijn website, applicatie of ander

materiaal en/of accounts welke schade kunnen toebrengen.

 1. Indien de Wederpartij malware en/of virussen op zijn of haar website, applicatie of ander

materiaal en/of accounts heeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct verwijderd.

 1. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Wederpartij met opzet malware en/of virussen op zijn

of haar website, applicatie of ander materiaal en/of accounts plaatst, heeft sens het recht de

Overeenkomst te beëindigen en de hetgeen met de malware en/of virus buiten werking te

stellen.

Domeinnaamregistratie

 1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels

en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De

registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de

domeinnaam. sens is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de

domeinnaam.

 1. De domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
 2. De domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden. Het wijzigen

van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.

 1. sens is nooit aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en

het gebruik van het domein en de domeinnaam.

Risico-overgang

 1. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht

brengen van de Producten aan de Wederpartij als Consument voor rekening en risico van

sens.

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van

de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Consument over op het moment waarop

Producten in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde

worden gebracht.

 1. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter

beschikking stellen van de Producten aan de Wederpartij als Bedrijf voor rekening en risico

van sens.

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van

de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Bedrijf over op het moment waarop

Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking

staan.

Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door sens aangegeven prijzen en

tarieven altijd inclusief BTW.

Algemene Voorwaarden 4

 1. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders

overeengekomen.

 1. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de

hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van sens.

 1. Van alle bijkomende kosten zal sens tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de

Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de

Wederpartij door kunnen worden berekend.

 1. Indien sens bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is sens

gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder

voorbehoud is gegeven.

 1. In het geval sens voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo

spoedig mogelijk op de hoogte.

 1. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van

de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring

ontbinden, tenzij:

 1. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op sens rustende verplichting

ingevolge de wet;

 1. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen,

productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het

aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

 1. sens alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk

overeengekomen uit te voeren; of

 1. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de

Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door sens aangewezen bankrekening,

tenzij anders overeengekomen.

 1. sens zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De

betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen dagen na de datum van de betreffende factuur,

tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.

 1. Facturatie vindt wekelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
 2. Hosting dient te allen tijde vooraf te worden betaald voor een periode van een jaar.
 3. De factuur voor domeinnaamregistratie dient te worden voldaan alvorens de

domeinnaamregistratie.

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient er een aanbetaling gedaan te worden van 30%% op de

totale kosten na de eerste opzet van de website. De website komt in beginsel op een tijdelijke

plaats op het internet te staan. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag

gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het

internet geplaatst.

 1. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de

Wederpartij niet op.

 1. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem

gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

 1. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van

rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling

verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele

voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele

maand.

 1. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle

verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan,

zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor

rekening van de Wederpartij.

 1. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft sens, voor zover de Wederpartij

handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal

openstaande hoofdsom met een minimum van €50 voor iedere factuur die geheel of

gedeeltelijk niet voldaan is.

Algemene Voorwaarden 5

 1. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft sens, voor zover de Wederpartij

handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane

vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

 1. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft sens pas recht

op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat sens de Wederpartij na

het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of

facturen binnen 14 dagen te voldoen.

 1. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op

vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van sens en de

verplichtingen van de Wederpartij jegens sens onmiddellijk opeisbaar.

 1. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor

rekening van de Wederpartij.

Koop op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van

Consument.

 1. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
 2. Ingeval van Koop op afstand heeft sens het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten

hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

 1. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende

veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de sens geleverde Producten, zonder

opgave van redenen, te herroepen.

 1. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig

kalenderdagen te herroepen, indien sens het Product niet binnen dertig kalenderdagen heeft

geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn zijn overeengekomen.

 1. Indien sens niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft

verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de

ontvangst van de door sens geleverde Producten of na het sluiten van de Overeenkomst,

zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien sens in die drie maanden alsnog voldoet aan

de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van

veertien kalenderdagen te lopen.

 1. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de sens geplaatst

standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen

gekozen wijze.

 1. Indien de Wederpartij de geleverde Producten terugzendt, dient de Wederpartij de Producten

in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te

retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de

Wederpartij.

 1. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij

verplicht de Producten binnen 14 kalenderdagen terug te zenden, omdat de Wederpartij sens

heeft medegedeeld dat hij de Overeenkomst herroept.

 1. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort sens uiterlijk

veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde

bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

 1. Indien de Producten niet leverbaar zijn, stelt sens de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de

hoogte en stort sens uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug.

Indien sens en de Wederpartij overeenkomen dat een Product van soortgelijke kwaliteit en

prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening

van sens. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van

zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

 1. Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 2. onroerende goederen;
 3. financiële diensten;
 4. diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 5. diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde

periode;

 1. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

Algemene Voorwaarden 6

 1. producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop sens geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn

voordoen;

 1. verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 2. hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 3. producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de

bedenktijd geleverd worden;

 1. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 2. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 3. producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 4. producten en/of diensten op maat gemaakt.

Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van

Consument.

 1. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft sens het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling

van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

 1. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst

gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van

redenen, te herroepen.

 1. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de sens geplaatst

standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen

gekozen wijze.

 1. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast

vervalt het herroepingsrecht indien sens met de uitvoering van de Dienst is begonnen met

uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft

erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra sens de Dienst volledig heeft verricht.

 1. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort sens uiterlijk

veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde

bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

 1. Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 2. onroerende goederen;
 3. financiële diensten;
 4. diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 5. diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde

periode;

 1. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 2. producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop sens geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn

voordoen;

 1. verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 2. hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 3. producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de

bedenktijd geleverd worden;

 1. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 2. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 3. producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 4. producten en/of diensten op maat gemaakt.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door sens aan de Wederpartij geleverde Producten gaat pas op de

Wederpartij over als deze alles deugdelijk is nagekomen en heeft voldaan hetgeen hij op

grond van de Overeenkomst is verschuldigd.

 1. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente (ook van

eerdere en latere leveringen), alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de

nakoming.

Algemene Voorwaarden 7

 1. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze

hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige

andere wijze bezwaren, behoudens, indien de Wederpartij handelt als Bedrijf, binnen de

normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Reclames

 1. De Wederpartij dient het geleverde Product op het moment van aflevering, maar in ieder geval

binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst

beantwoord, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

 1. De Wederpartij dient de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7

dagen na uitvoering, te onderzoeken of de geleverde Dienst aan de Overeenkomst

beantwoord.

 1. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product

schriftelijk aan sens gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het

aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 1. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan sens gemeld te

worden.

 1. Niet-zichtbare gebreken en tekorten bij een Product behoren binnen 7 dagen na ontdekking

ervan aan sens gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het

aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 1. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding

komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de

aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn

voortvloeit.

Garanties

 1. sens garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. sens

garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen

die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de Producten die eigenschappen

bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

 1. sens garandeert dat de verrichte Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en worden

uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

 1. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten

Nederland.

 1. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door

deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

 1. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal sens

nadat de Wederpartij hiervan melding heeft gemaakt, binnen een redelijke termijn overgaan

tot kosteloze vervanging of herstel.

 1. Indien de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging (daaronder

begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten) voor rekening van de Wederpartij.

 1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van

ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die

de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat sens in voor

de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 1. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van

omstandigheden waar sens geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden

vallen o.a. weersomstandigheden.

Leveringstermijn

 1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn

slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

overeengekomen.

 1. sens is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens

overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van sens.

Algemene Voorwaarden 8

 1. Indien sens gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die

noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan sens

heeft verstrekt.

 1. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat sens na het verstrijken hiervan van

rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist,

waarbij sens een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen

na te komen.

 1. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of

anderszins is gebleken dat sens zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen.

Indien sens binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de

Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

Onderhoud

 1. Na de oplevering en acceptatie door de Wederpartij, kan de Wederpartij een onderhoudsen/

of hostingsovereenkomst afsluiten. sens zal hiervoor aparte prijzen en/of tarieven

hanteren.

 1. Zowel de Wederpartij als sens hebben het recht de onderhouds- en/of hostingsovereenkomst

op te zeggen. De onderhouds- en/of hostingsovereenkomst is jaarlijks opzegbaar met

inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand en dient schriftelijk te geschieden.

 1. De kosten in verband met een dergelijke overeenkomst dienen steeds voor een jaar vooruit

betaald te worden.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Een tekortkoming kan niet aan sens of de Wederpartij worden toegerekend, daar de

tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet

gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 1. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet

voorzien, waarop sens geen invloed kan uitoefenen en waardoor sens niet in staat is de

verplichtingen na te komen.

 1. Onder overmacht van sens wordt in ieder geval verstaan:
 2. stakingen;
 3. storingen in het verkeer;
 4. overheidsmaatregelen die sens verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel

deugdelijk na te komen;

 1. relletjes, oproer, oorlog;
 2. verkeersbelemmeringen;
 3. gebrek aan arbeidskrachten;
 4. extreme weersomstandigheden;
 5. brand;
 6. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
 7. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten

gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door sens in redelijkheid niet

door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1

maand.

 1. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
 2. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
 3. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;
 4. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de

andere partij; of

Algemene Voorwaarden 9

 1. onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering

natuurlijke personen van de andere partij.

 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van sens op de Wederpartij

onmiddellijk opeisbaar. Indien sens de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar

aanspraken uit de wet en Overeenkomst. sens behoudt steeds het recht schadevergoeding te

vorderen.

Aansprakelijkheid

 1. sens is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet

van sens, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan sens uitkeert of tot

maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 2. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;

 1. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van sens aan de Overeenkomst te

laten beantwoorden, voor zoveel deze aan sens toegerekend kunnen worden; of

 1. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de

Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als

bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

 1. sens is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van

het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade

wegens door sens gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet

uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe

schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

 1. sens is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is

gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst

indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het

niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

 1. sens is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment

goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en

te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

 1. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten

behoeve van de door sens voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden,

en sens is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze

ingeschakelde derden.

 1. sens is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of

tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of

namens sens, de Wederpartij of derden.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt

als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard

van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken

voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, sens gehouden is

vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede

te verstrekken, en sens zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de

bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is sens niet gehouden tot

schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding

van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 1. Onverminderd het vorengaande is sens bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op

een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt

gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

Algemene Voorwaarden 10

Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart sens voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid

jegens een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de

Overeenkomst, ongeacht of de schade door sens of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken

of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.

 1. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij sens,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken

van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

 1. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de

Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses,

ontwerpen, schetsen, programmatuur, apparatuur, documentatie, adviezen, rapporten,

(elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE

Materiaal”), berusten uitsluitend bij sens of diens licentiegevers.

 1. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het

IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden

toegekend.

 1. De Wederpartij heeft een geheimhoudingsplicht, en is gehouden om vertrouwelijk om te gaan,

met betrekking tot ter beschikking gesteld IE Materiaal, gezien dit vertrouwelijke informatie en

bedrijfsgeheimen van sens of diens licentiegevers bevat.

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot

het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke

toestemming van sens.

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele

eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal

te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.

 1. Het is sens toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE

Materiaal. Indien sens door middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft

beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 1. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het

IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en

bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele

eigendomsrechten van sens.

 1. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor

rechterlijke matiging vatbare boete van €2.000 per inbreuk makende handeling betalen aan

sens, onverminderd het recht van sens om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of

andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

 1. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de

Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van sens voor exploitatie,

verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van

de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.

 1. sens draagt zorg voor reserve kopieën van e-mails, websites en databases tenzij nadrukkelijk

anders vermeld op de websites van sens en/of anders overeengekomen. Echter, sens draagt

geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit

voortvloeiende schade. De reserve kopieën zijn echter voor eigen behoud. De Wederpartij

dient belangrijke informatie tevens zelf te waarborgen.

Privacy

 1. sens respecteert de privacy van de Wederpartij. sens behandelt en verwerkt alle

persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het

bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wederpartij stemt in met deze

verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert sens

passende beveiligingsmaatregelen.

 1. sens gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de

uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.

Algemene Voorwaarden 11

 1. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van sens.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens sens en/of jegens de door sens

eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een

verjaringstermijn van een jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij

deze rechten en/of bevoegdheden jegens sens en/of de door sens eventueel ingeschakelde derden

kan aanwenden.

Overdracht

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van sens te

hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan

derden over te dragen.

 1. sens is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar

hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen

nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden

overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met

betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

 1. De administratie van sens geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de

Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als

bewijs kan dienen.

 1. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst

nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene

Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. sens zal alsdan een

nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel

mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 1. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar sens is

gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en

verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands

recht.

 1. Alle geschillen tussen sens en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van

een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die

daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter

van Rechtbank Overijssel.

S&S Computers

Algemene Voorwaarden 12